Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Voorwaarden per 01-12-2022


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelstudio en de cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 3. Afspraken & annulering
Een afspraak gemaakt online, telefonisch, via het contactformulier op de website, mondeling in de nagelstudio, of per sms of WhatsApp is bindend. De cliënt moet verhindering en annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande melden aan Nails by Phil, middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.nailsbyphil.nl,  of het visitekaartje. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Nails by Phil 50% (de helft) van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken. Er worden geen afspraken gemaakt, verzet of geannuleerd via Instagram. Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, kan doorgang van de afgesproken behandeling niet plaatsvinden i.v.m. de volgende klant, en zal het gehele bedrag (100%) aan de cliënt berekend worden. In geval van een no-show zal Nails by Phil het gehele bedrag (100%) van de behandeling in rekening brengen. De client kan alleen een nieuwe afspraak maken na het voldoen van dit bedrag. Nails by Phil moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

4. Betaling
Nails by Phil vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de nagelstudio en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nails by Phil vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient voordat de behandeling begint de betaling á contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nails by Phil vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nails by Phil neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en in de agenda. Nails by Phil behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de W.B.P Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nails by Phil is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid
Nails by Phil is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nails by Phil is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nails by Phil is niet verantwoordelijk voor schade aan de nagels indien:
– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio/nagelstyliste.
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/afgetrokken.
– De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
– De cliënt de adviezen voor noodzakelijke onderhoud van de kunstnagels niet heeft gevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt jonger dan 17 jaar is tijdens het plaatsen van kunstnagels.
– De cliënt zwanger is of medicijnen gebruikt.
– De cliënt (extreme) nagelbijter is.

Nails by Phil is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

8. Werk door andere nagelstylist
Nails by Phil verwijdert geen acrylnagels en vult geen acrylnagels op. Indien de client gelnagels of BIAB wil laten opvullen die zijn gezet door een andere nagelstylist, dient de client telefonisch contact op te nemen met Nails by Phil alvorens een afspraak in te boeken. Nails by Phil zal de client vragen foto’s van de nagels te sturen per Whatsapp, en een aantal aanvullende vragen stellen. Nails by Phil behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren op basis van de door de client verschafte informatie, als redelijkerwijs kan worden ingeschat dat de nagelstudio kwaliteit, duurzaamheid en het behoud van een gezonde natuurlijke nagel niet kan garanderen. Het opvullen van gelnagels of BIAB die door een andere nagelstylist zijn gezet, zal worden ingeboekt voor de tijdsduur en de prijs van een nieuwe set gelnagels of BIAB.

9. Beschadiging & diefstal
Nails by Phil heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie en de verzekering.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nails by Phil. De eigenaar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Er wordt geen geld teruggegeven. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nailart
Indien de cliënt/Nails by Phil een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailartmotieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. Nails by Phil mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in nagelstudio Nails by Phil behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Geen derden
Het is niet toegestaan om zonder overleg met de nagelstyliste iemand mee te nemen tijdens de behandeling.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nails by Phil en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 15. Leeftijd
Kunstnagels worden alleen gezet bij personen vanaf 17 jaar. Zo nodig kan om legitimatie gevraagd worden.